Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm hình thành và phát triển

 Ngày 11/4/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2007/NĐ-CP về việc thành lập huyện Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập 12 xã của thị xã Cam Ranh và 02 xã của huyện Diên Khánh. Theo đó, ngày 19/4/2007, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 749/QĐ-UBND về việc thành lập các phòng chuyên môn thuộc huyện Cam Lâm, trong đó có Phòng Giáo dục và Đào tạo.

     Buổi đầu thành lập, Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ có 01 Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 01 Kế toán trưởng và 01 Cán bộ được biệt phái về từ Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa làm nhiệm vụ tham mưu và giúp UBND huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục đối với 33 trường công lập, 12 trường mẫu giáo dân lập.  

     Từ tháng 5/2007 đến tháng 12/2008: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 13 người (9 biên chế, 01 hợp đồng trong biên chế, 02 giáo viên trưng tập và 01 hợp đồng 68), trong đó có 02 lãnh đạo phòng:

          + Trưởng phòng           : Ông HOÀNG QUANG THANH

          + Phó trưởng phòng     : Ông ĐỖ HỮU QUỲNH

     Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2010: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 18 người (9 biên chế, 01 hợp đồng trong biên chế, 02 hợp đồng, 05 giáo viên trưng tập và 01 hợp đồng 68), trong đó có 02 lãnh đạo phòng:

          + Trưởng phòng           : Ông ĐỖ HỮU QUỲNH

          + Phó trưởng phòng     : Ông VÕ BÁ PHỤNG

     Từ tháng 01/2011 đến tháng 9/2013: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 21 người (8 biên chế, 02 hợp đồng trong biên chế, 03 hợp đồng, 07 giáo viên trưng tập và 01 hợp đồng 68), trong đó có 03 lãnh đạo phòng:

          + Trưởng phòng           : Ông ĐỖ HỮU QUỲNH

          + Phó trưởng phòng     : Ông VÕ BÁ PHỤNG

          + Phó trưởng phòng     : Ông NGUYỄN MINH TRỊ

     Từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2014: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 22 người (8 biên chế, 02 hợp đồng trong biên chế, 03 hợp đồng, 07 giáo viên trưng tập và 02 hợp đồng 68), trong đó có 04 lãnh đạo phòng:

          + Trưởng phòng            : Ông ĐỖ HỮU QUỲNH

          + Phó trưởng phòng      : Ông VÕ BÁ PHỤNG

          + Phó trưởng phòng      : Ông NGUYỄN MINH TRỊ

          + Phó trưởng phòng      : Ông LÊ ANH BẰNG

 

Cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm

     Từ tháng 01/2015 đến nay: Phòng Giáo dục và Đào tạo có 19 người (09 biên chế, 01 hợp đồng trong biên chế, 07 giáo viên trưng tập và 02 hợp đồng 68). Trình độ của cán bộ, công chức, viên chức: trình độ Chuyên môn (03 Thạc sĩ, 14 Đại học); trình độ Lý luận chính trị (02 Cao cấp, 09 Trung cấp, 06 Sơ cấp); trình độ Quản lý giáo dục (02 Thạc sĩ, 06 Cử nhân, 05 chứng chỉ bồi dưỡng);  Quản lý Nhà nước (02 Chuyên viên chính, 07 Chuyên viên). Lãnh đạo phòng gồm:

          + Trưởng phòng           : Ông ĐỖ HỮU QUỲNH

          + Phó trưởng phòng     : Ông VÕ BÁ PHỤNG

          + Phó trưởng phòng     : Ông NGUYỄN MINH TRỊ

          + Phó trưởng phòng     : Ông LÊ ANH BẰNG

     Hiện nay, toàn ngành có 46 trường (15 trường Mầm non, Mẫu giáo; 19 trường Tiểu học; 12 trường Trung học cơ sở), trong đó: trường đạt chuẩn quốc gia là 33/46 trường, tỉ lệ 71,7% (Mầm non, mẫu giáo: 08/15; Tiểu học: 14/19; THCS: 11/12); trường học đạt tiêu chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục là 21/46 đơn vị (Mầm non, mẫu giáo: 07/15; Tiểu học: 08/19; THCS: 06/12).

     Tuy còn khó khăn về nhiều mặt, song cán bộ, công chức, viên chức Phòng Giáo dục và Đào tạo đoàn kết, xây dựng khối thống nhất cùng chung một tâm nguyện là quyết tâm nỗ lực, phấn đấu đưa Phòng Giáo dục và Đào tạo ngày một phát triển bền vững. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cam Lâm.